الکترود فندک SPARK PLUG

الکترودهای فندک (SPARK PLUG)، المانهایی جهت انتقال جرقه به سرشعله ها محسوب می شوند که شامل سرامیک هایی با مدل ها و شکل های مختص سرشعله های متفاوت می باشند. همچنین مجموعه خطوط انتقال و سرسیم ها و سوکت ها از جنس تفلون (PTF) بوده که  توسط خارهای مخصوص خود به سر شعله، ثابت (فیکس) می شوند.

مشخصات سرامیک ها:

  • جنس سرامیک ها از جنس اکسید الومینا 95 ٪  AL O3
  • نوک الکترود فندک از جنس استیل است
  • مقاومت الکتریکی KV AC 25-16

جنس سیم ها:

  • از جنس تفلون (PTF) مقاوم در برابر حرارت °180و مقاومت ولتاژی تا 18 KV
  • جنس سرسیم ها و سوکت ها مارک MESA ترکیه می باشد.
  • جنس خارهای فیکسچر از جنس استیل فنری می باشد.
  • دقت تولید 0.1 mm می باشد.