سلکتور فر

کلید سلکتور فر یک کلید مرکب است که وظیفه کنترل خاموش و روشن شدن المانهایی همچون موتور جوجه گردان فر، لامپ فر و فن  را دارد.

مشخصات کلید سلکتور فر:

ولتاژ عملکرد:  Input Voltage: 185-230 V
حداکثر جریان کلید زنی: Max Current : 10 A

نقشه سلکتور فر

کلید سلکتور فر

کلید سلکتور فر

کلید سلکتور فر

کلید سلکتور فر

 

سلکتور

نقشع سلکتور فر