موفقیت، بستگی به میزان تمایل هر شخصی در پیشرفت دارد.

11 سپتامبر موفقیت، بستگی به میزان تمایل هر شخصی در پیشرفت دارد.