پیام روز…

16 فوریه پیام روز…

رمز و اساس کار،دانستن تفاوت بین حرکت و جهت است.