20 دسامبر

بیستمین نمایشگاه بین اللملی لوازم خانگی