تایمر کوکی با قابلیت قطع شعله PREISET CLOCK TIMER

17 مارس تایمر کوکی با قابلیت قطع شعله PREISET CLOCK TIMER

تایمر  کوکی (مکانیکی) زماندار با قابلیت قطع شعله (PREISET CLOCK TIMER)  پس از اینکه زمان از قبل تنظیم شده توسط اپراتور به اتمام رسید، شعله مربوطه را خاموش می نماید.

 

تایمر کوکی با قابلیت قطع شعله

 

تایمر-زماندار-مکانیکی

نقشه تایمر کوکی (مکانیکی) زماندار  PREISET CLOCK TIMER